MENU

Ngezimali

Ngezimali

donate_to_amandla.mobi.png 

I-amandla .mobi ayisebenzeli ukuholwa ngamalunga ayo nje kuphela, ihlose ukuxhaswa amalunga ayo futhi. Ukuze sigcine ukuzimela kwethu, kanye nokuziphendulela kumalunga ethu, sisebenza kanzima ukuthi unyaka nonyaka sikhula sixhaswe ngamalunga ethu hhayi abaxhasi abakhulu. Siphezu kohlelo lokuthi ingxenye enkulu yemali esiyithola ngokuxhaswa, kube imali ephuma kubantu abajwayelekile ngonyaka ka2020. Kungaba umnikelo we-airtime ka-R5, noma kube umnikelo ophinda nyanga zonke ka-R1000. I-amandla .mobi iphokophela abaholi bezinkampani, abezindaba, uhulumeni kanye nezikhungo zomphakathi, amaqembu ezopolitiki kanye nezinye izikhungo ukuze sikwazi ukuthi sikhululeke futhi sizimele ekuphonseni inselelo kwiziphathimandla.

Phezu kweminikelo emincane evela kumalunga ethu ukuze sikwazi ukuqala inhlangano, siyesenza ucwaningo saphinda safaka izicelo zemali ezinhlanganweni ezihambiselana namagugu ethu.

Imali enikelwe ngo-2018:

Imali enikelwe ngo-2017:

Foundation for Human Rights

Brot für die Welt

Potter Foundation

Making All Voices Count (HIVOS)

DG Murray Trust

Open Society Foundation 

Campaign for Tobacco Free Kids

Heinrich Boll Foundation

Oxfam South Africa

 

Imali enikelwe ngo-2016:

Brot für die Welt

Bertha Foundation

Potter Foundation

DG Murray Trust

Heinrich Boll Foundation

Open Society Foundation 

 

Imali enikelwe ngo-2015:

Bertha Foundation
Making All Voices Count
Campact

 

Imali enikelwe ngo-2014:

Indigo Trust
Bertha Foundation
Global Green Grants

Sisabonisana ngezinye zezicelo zemali, futhi sizomane sibuyekeza leli-page uma sesiqinikesile ngalezi zicelo. I-amandla .mobi iphinde ithole iminikelo ephuma ebantwini.

Kugcine ukubuyekezwa ngo: 16 April 2018