MENU

Ithimba

Ithimba

I-amandla.mobi ithimba elincane labagqugquzeli, abakhankasi, kanye nabahleli bomphakathi, elisebenzela amalunga alo ekwakheni uMzansi onobulungiswa. I-amandla .mobi ikholelwa ukuthi umnyombo wethimba kufanele kube ngabantu abayinkomba yamalunga ethu, okungabantu besifazane abaMnyama. I-amandla .mobi isezinhlelweni zokwakha iskhwama semali sokuqoka uhlelo lwe-internship oluzohlomulisa abantu abaMnyama besifazane. 

uKoketso Moeti umsunguli kanye noMqondisi omkhulu we-amandla .mobi. Uphinde abe yi-National eLocal Government Action futhi ungusekela sihlalo weSOS Coalition. Umnkatshabomvu ekusebenzeni nomphakathi futhi eminyakeni edlule ubesebenzisana nezokubusa, ezokuxhumana kanye nezomphakathi. UKoketso uvame ukumenywa ukuthi azokhuluma emicimbini futhi ungumbhali kwezithinta ubulungiswa emphakathini.

uThuli Ngubane ngumkhankasi onesipiliyoni ekuholeni umzabalazo njengomuntu wesifazane oMnyama. Nguye ophinde asihumushele imikhankaso ngolimi lwesiXhosa. UThuli uneminyaka esebenza ekuphatrheni izimali sokusiza, kwezokhetho futhi useke wasebenzisana nezinhlangano zomphakathi ezifana neSiyaphambili Youth Pioneers, okuyinhlangano esebenza ukugqugquzela ukukwazi ukufunda nokubhala e. Uma engakhankasi, uThuli ungumama, usisi, umngane, kanye nomgqugquzeli wobulungiswa ezindaweni zonke.

uNqaba Mpofu ngumkhankasi wethu ozinze eKZN. Unesipiliyoni ekukhuthazeni intsha aphinde abe umqambi wezinhlelo zokufunda, phecelezi ikharikhulami. Ubala iNyuvesi yaseFort Hare njengezinye yezindawo aziqambele izinhlelo zokufunda. UNqaba ungumhumushi wethu wesiZulu, futhi phambi kokuzibandakanya ne-amandla .mobi wadlala indima enkulu emkhankasweni wethu wokukhishwa kombiko we-'No fee Varsity' Report. UNqaba ungumyeni kanye nobaba.

uPaul Mason uyi-Operations Coordinator. Uyindoda eMhlophe yokuqala neyokugcina esebenzela inhlangano.