MENU

Qikelela ukuhlinzekwa kwezidingongqangi okungenamfihlo

sign sign
Qikelela ukuhlinzekwa kwezidingongqangi okungenamfihlo
Qikelela ukuhlinzekwa kwezidingongqangi okungenamfihlo
275 SIGNATURES
500 signatures required

Usuke wawabona ama-Service Delivery Agreement Kanye (SDA) nama-Municipal Services Partnership Agreements (MSPA) emahhovisini omasipala waseThekwini? Awazi ukuthi ziyini le zinto? Empeleni, kuvele kube ngathi iningi losopolitiki bafuna kube njalo. Phela iMunicipal Sysytems Act ithi ama-SDA Kanye nama MSPA kufanele kube izinto umphakathi okwazi ukufinyelela kozo [1], ukuze abantu abafana name nawe bakwazi ukwazi ukuthi yiziphi izinkampani, futhi zikhokhelwa kangakanani, eziqashwa umasipala ekuletheni izidingongqangi. Kodwa omasipala eMzansi wonkana aziwulandeli lo mthetho. Lokhu kwenza inkahlakalo yande.

Sinawo amandla okushintsha lokhu. Osopolitiki bakhakasela mavoti ethu futhi bonke bakhuluma ngokulwa nenkohlakalo Kanye nokuthuthukisa ukuhlinzekwa kwezidingongqangi. Kungakho kuyisikhathi esibucayi sokuthi sifune bonke osopolitiki abangenele ukhetho ukuthi baziphophezele ekwenzeni onke ama-SDA Kanye nama-MSPA kube izinto umphakathi okwazi ukufinyelela kuzo.

Uma thina njengabantu baseMzansi sibambisana, sinamandla okwenza labo esibavotelayo baziphendulele.

 this_amandla.mobi_campaign_supported_by.png

 

Meya Zandile Gumede kanye neCity Manager Sibusiso Sithole,

Thina, izakhamuzi zaseThekwini, sifuna nizibophezele ukuthi komasipala enibamele nizoletha ukuhlinzeka ngezidingongqangi futhi nenze ukuthi umphakathi ukwazi ukufinyelela ezivumelwaneni omasipala abazenza nezinkampani abaziqashile, phecelezi ama-SDA kanye nama MSPA. Lokhu kuzosiza kakhulu ekuletheni ukuziphendulela kanye nokwenza kube sobala ukusebenza kwe-Ethekwini Metro. Uma kukhona ukungezwani phakathi koMasipala weTheku kanye nemiphakathi, kuba khona imibhikisho bese kuthi umsebenzi kaHulumeni ungabe usabonakala. Kubalulekile ukuthi nisebenzisane nemiphakathi futhi nenze ngenhloso ukuthi niyibandakanye ezinqunyweni ezithinta izimpilo zayo. Lokhu kuyindlela yokuvikela umsebenzi osuwenziwe kuze kube imanje. 

 [1] http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/38946_gen578.pdf

Ungawungenela lo mkhankaso?


Singakwazi ukuthuthukisa ukuhlinzekwa kwezidingongqangi siphinde silwe nokukhwabanisa uma umkhandlu waseThekwini uqikelela ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukufinyelela kumaService Delivery Agreements (SDAs). Abanye osopolitiki, izikhulu zomasipala kanye nosomabhizinisi bayasaba ukwenza lokhu. Uma bengenalutho abalufihlayo, basaba ini? Seka umkhankaso ofuna ukuthi uMeya Zandile Gumede kanye neCity Manager bafeze lokhu.