MENU

Siyabulela ngokuthi uxhase lo mkhankaso.

Siyabulela ngokuthi uxhase lo mkhankaso.

XELELA ABAHLOBO BAKHO!


Mhlawumbi abahlobo bakho bangathanda ukuxhasa nabo, kutheni ungabaxeleli nje ku Facebook. Whatsapp okanye kwi E-meyli?Kopa oku xa ufuna ukuthemela lomyalezo kumhlobo wakho.

XELELA ABAHLOBO BAKHO!


Mhlawumbi abahlobo bakho bangathanda ukuxhasa nabo, kutheni ungabaxeleli nje ku Facebook. Whatsapp okanye kwi E-meyli?

Kopa oku xa ufuna ukuthumela lomyalezo kumhlobo wakho.

Siyabulela ngokuxhasa lo mkhankaso wokucela uSodolophu we City of Joburg ukuba akhe ibhulorho yeenyawo eDiepsloot.

Ungabazisa abahlobo bakho kunye nosapho lwakho ngalo mkhankaso? Ukuba uSodolophu angawubona lo mkhankaso ukhula ngamandla, uxhaswa lilizwe ngokubanzi, oko kungabangela ukuba asimamele kwaye enze oko sikufunayo.

Yazisa abahlobo bakho ku Facebook, Whatsapp okanye kwi E-meyli.