MENU

Ithuba lokugcina lokuthumela uNgqongqoshe weziMali umyalezo

webpage_isiZulu_Send_the_Finance_Minister_a_message_copy.png

Ezisematheni: Omunye wabasebenzi boMgcinimafa kaZwelonke uthi uMnyango weziMali angeke usamukela imibono yomphakathi eya kwinkulumo ka2016 yesabelomali ezokwenziwa uNgqongqoshe weziMali ngemuva kukaMsombuluko womhla ka-15 Febhuwari 2016. Le nkulumo yesabelomali kungaba enkulu kunazo zonke emlandweni waseMzansi, kodwa uMgcinimafa uhlulekile ukuqikelela ukuthi umphakathi uyakwazi ukufaka imibono yawo ezinqunyweni ezithinta izigidi zabantu. Kubalulekile ukuthi sisebenzise izinhlelo zentando yeningi ekuthumeleni uNgqongqoshe umyalezo ocacile. Njengoba isomiso sidicilela phansi izwe futhi namanani okudla enyuka kanye ukuntuleka komsebenzi kukhuphuka, kufanele kunyuswe izimali ezabelwa umphakathi. Njengoba uMzansi ungelinye lamazwe anezinga lokungalingani eliphezulu emhlabeni jikelele, uNgqongqoshe Gordhan kufanele aqikelele ukuthi izinkampani kanye nalabo abacebile bayayikhokha ingxenye yabo yentela. Amanani akhokhelwa i-VAT kufanele anganyuswa, kuthi izimpahla zabesifazane zangasese zingakhokhelwa i-VAT njengoba kwenziwa ezimpahleni eziyisisekelo sempilo.

Intando yeningi eMzansi ingaphezu kwevoti nje. Uma thina njengabantu sizobusa, abaholi bethu kufanele baqikelele ukuthi imali yentela yakha isimo somnotho esifanelekile nesiletha ubulungiswa.