MENU

Seka inhlangano enabantu abangu 630962 abalwela ukuletha ubulungiswa nentando yeningi eMzansi

Sibambene, siguqula bonke omakhalekhukhini babe amathuluzi okuletha intando yeningi

Noma ngubani angangena kule nhlangano ngokuthumela i-SMS \ pls call me, noma uWhatsapp ku

062 17 POWER. Noma ungenele ngokufaka ikheli lemeyili ngezansi.

amandla.mobi inhlangano enabantu abangu 300962 abalwela ukuletha ubulungiswa nentando yeningi eMzansi. Sisebenza ngokuzinikela ekuguquleni bonke omakhalekhikhini babe yithuluzi lokwakha intando yeningi, ukuze kuthi labo abathintekayo ngokungabi khona kobulungiswa, nabesifazane abamnyama, bakwazi ukugqugquzela iningi labantu abangakwazi ukuletha ushintsho.

Noma ngubani angakwazi ukungenela inhlangano ngokuthumela i-SMS, pls call me, noma uWhatsapp ku 062 17 POWER or dial *134*1994*789# it's free. Noma ungenele ngokufaka ikheli lemeyili ngezansi.

Kungabe kukhona udaba ofisa ukulikhankasela emphakathini wakho? Singakuseka ukuthi uqale umkhankaso wakho.

Kungabe kukhona udaba ofisa ukulikhankasela emphakathini wakho? Singakuseka ukuthi uqale umkhankaso wakho.

amandla.mobi izimisele ukuthi ixhaswe ngabantu abafana nawe. Ukuze simelane neziphathimandla eMzansi, asiyimukeli imali noma iminikelo ephuma ezinkampanini,amaqembu ezopolitiki noma uhulumeni. Ukuze sihlale sizimele futhi singachemile, sithembele eminikelweni ephuma kubantu abafana nawe.

Ezisematheni

Thirteen months on and SABC and etv will still not screen Emmy award winning documentary, Miners shot Down. As congratulatory messages continue to flow from all directions including political parties, amandla.mobi members ask why the SABC and etv will still not show the documentary to all South Africans. On the eve of the second anniversary of the Marikana Massacre last year, widows and family members of those killed in Marikana, travelled from the Farlam Commission of Inquiry to the studios... Read more

Inhlangano yokugqugquzela amalungelo omphakathi, i-amandla.mobi, ibe nempumelelo ngemuva kokufaka uhlu lwezikhalo kuMnyango wezeMfundo ePhakeme ephoqa uMnyango ukuthi ukhiphe umbiko we-‘No-Fees Varsity’. UMnyango uthumele lo mbiko kwi-amandla.mobi namhlanje ekuseni, NgoLwesine, ngemuva kwesicelo ebesifakwe ngokomgomo wokuPhucula ukuFinyelela oLwazini, kuMqondisi-Jikele kanye kuSekela Mqondisi-Jikele ezinsukwini ezimbili ezedlule. Zombili lezi zikhulu bezinikezwe izinsuku ezingu-14 ukuthi ziphendule kulesi sicelo. Umbiko we-’No-Fees Varsity’ wawuthulwe kuNgqongqoshe wezeMfundo ePhakeme, uMnu Blade Nzimande, ngoZibandlela ka-2012 kodwa wawungazange udluliselwe emphakathini. “Ukukhishwa kwalo mbiko kungokunqoba okukhulu kumalunga e-amandla.mobi asaqhubeka nokukhalisana nabafundi mayelana... Read more

*UPDATE* - University of Johannesburg students and workers have launched an #OccupyUJ shut down in response to workers losing their jobs, the VC refusing to meet with students over fees. Students have faced assault by security, bouncers and armed police. Please send airtime or an e-wallet to @UJFML via 0834412941 (MTN). -We are getting reports from CUT Welkom students were attacked and arrested. We've called lawyers, but students are requesting airtime donations to coordinate bail, call parents and reach out... Read more